Phụ kiện máy cắt dây Fanuc

Description

Phụ kiện máy cắt dây Fanuc

Chúng tôi chuyên cung cấp phụ kiện máy cắt dây Fanuc, vật tư thay thế, dây đồng cho máy cắt dây, Hạt ion cho máy cắt dây  

Phụ kiện máy cắt dây Fanuc – Wire Guide

– WIRE GUIDE – đầu xỏ dây

Hình ảnh

Mã đặt hàng

Thông số

KF101 phu kien may cat day Fanuc

KF101

A290-8021-X765 (0.205mm)
A290-8021-X766 (0.255mm)
A290-8021-X767 (0.305mm)
O.P.Q.R.T.W series, mate Upper

KF102 Phu kien may cat day fanuc

KF102

KF102T

A290-8021-X775 (0.205mm) / A290-8021-Z775 (0.205mm)
A290-8021-X776 (0.255mm) / A290-8021-Z776 (0.255mm)
A290-8021-X777 (0.305mm) / A290-8021-Z777 (0.305mm)
O.P.Q.R.T.W mate Lower, Diameter: 0.105 – 0.410

KF103 Phu kien may cat day Fanuc

KF103

A290-8032-X775 (0.205mm) / A290-8021-Y775 (0.205mm)
A290-8032-X776 (0.255mm) / A290-8021-Y776 (0.255mm)
A290-8032-X777 (0.305mm) / A290-8021-Y777 (0.305mm)
W0~W4.V AWF Upper, Diameter: 0.105 – 0.335

KF104 phu kien may cat day FAnuc

KF104

A290-8032-X735(0.205mm)

A290-8032-X736(0.255mm)

A290-8032-X737(0.305mm)

 

T.W seriesAWF   Lower

KF104T Phu kien may cat day fanuc

KF104T

A290-8032-X765(0.205mm)

A290-8032-X766(0.255mm)

A290-8032-X767(0.305mm)

 

T.W seriesAWF   Lower,  Manual for taper 30 Angle.

 

KF105

A290-8018-X443 (0.205mm)
A290-8018-X444 (0.255mm)
A290-8018-X445 (0.305mm)
K, M, N, L, AF Lower, Diameter: 0.105 ~ 0.335

 

KF106

A290-8011-X833 (0.205mm)
A290-8011-X834 (0.255mm)
A290-8011-X865 (0.305mm)
K, M, N, L, AF Lower, Diameter: 0.105 ~ 0.335

KF108

A290-8011-X753 (0.205mm)
A290-8011-X754 (0.255mm)
A290-8011-X755 (0.305mm)
K, M, N, L, AF Common, Diameter: 0.105 ~ 0.335Manual Type, 60A Power supply

KF110 phu kien may cat day fanuc

KF110

KF110T

A290-8101-X733 (0.205mm) / A290-8103-X705 (0.205mm)
A290-8101-X734 (0.255mm) / A290-8103-X706 (0.255mm)
A290-8101-X735 (0.305mm) / A290-8103-X707 (0.305mm)
ALPHA -A,B,C,iA,iB series (Manual) Upper // Taper for 45 Angle-Cut

KF111 phu kien may cat day fanuc

KF111

KF111T

A290-8101-X743 (0.205mm) / A290-8109-X715 (0.205mm)
A290-8101-X744 (0.255mm) / A290-8109-X716 (0.255mm)
A290-8101-X745 (0.305mm) / A290-8109-X717 (0.305mm)
ALPHA-A,B,C,iA,iB Lower // Taper for 45 Angle-Cut

KF112 phu kien may cat day fanuc

KF112

A290-8092-X705 (0.205mm) / A290-8092-Z705 (0.205mm)
A290-8092-X706 (0.255mm) / A290-8092-Z706 (0.255mm)
A290-8110-X734 (0.255mm) /
A290-8092-X707 (0.305mm) / A290-8092-Z707 (0.305mm)
A290-8092-X704 (0.155mm) / A290-8092-Z704 (0.155mm)
A290-8092-X702 (0.105mm) / A290-8092-Z702 (0.105mm)
ALPHA-A, B, C, iA, iB AWF Upper // Taper for 45 Angle Cut.

KF113 phu kien may cat day fanuc

KF113

A290-8110(8092)-X715 (0.205mm)
A290-8110(8092)-X716 (0.255mm)
A290-8110-Y744 (0.255mm)
A290-8110(8092)-X717 (0.305mm)
A290-8110(8092)-X712 (0.105mm)
A290-8110(8092)-X714 (0.155mm)
ALPHA-A, B, C, iA, iB AWF Lower

KF113T phu kien fanuc

KF113T

A290-8110-Z715 (0.205mm)
A290-8110-Z716 (0.255mm)
A290-8110-Z717 (0.305mm)
ALPHA-A, B, C, iA, iB AWF Lower
Lower For afor 45 Angle-Cut, Alpha 1b 19mm Length

Phụ kiện máy cắt dây Fanuc – Hợp kim dẫn điện

– POWER FEED CONTACT – Hợp kim dẫn điện

Hình ảnh

Mã đặt hàng

Thông số

Go to TOP

KF001 phu kien fanuc

KF001

A97L-0001-0664-25S1P


Size: 25.4 x 9.5mm
H.L Lower 25mm

KF002 phu kien cat day fanuc

KF002

A97L-0001-0664-15S1P / A97L-0126-0001 /
Size: 15.9 x 6.4mm
O.P.Q..R.T.W Upper&Lower 16mm

KF003 phu kien may fanuc

KF003

A290-8008-X107

K.N.M Upper & Lower

KF004 fanuc

KF004

A290-8032-Z882
23.06.332(NOVOTEC)
W1.2.3.4 AF Upper & Lower 16mm

KF005 phu kien fanuc

KF005

A290-8101-X750

ALPHA -1A.1B.0A.0B AWF TYPE Upper & Lower

KF006 phu kien may cat day fanuc

KF006

A290-8110-X750
ALPHA-0C.1C Upper & Lower
size: 23x12x4(Normal Type)

KF006L phu kien may cat day fanuc

KF006L

A290-8110-X750
ALPHA-0C.1C Upper & Lower
size: 30x12x4(Long Type)

KF007 phu kien fanuc

KF007

A290-8048-X759

W-0 Upper

KF008, KF008L Phu kien may cat day fanuc

KF008

A290-8119-Z780
size: 26x10x4 / Alpha 1iD series

KF008, KF008L Phu kien may cat day fanuc

KF008L

A290-
size: 30x10x4 / Alpha iE series

Phụ kiện máy cắt dây Fanuc – đầu phun nước  – WATER NOZZLE

– WATER NOZZLE – Đầu phun nước

Hình ảnh

Mã đặt hàng

Thông số

Go to TOP

 

KF124 phu kien fanuc

F124 A290-8110-Y774

Jet nozzle  Ceramic only, lower D=1.0 mm

∂ -A/B/C/iA/iB AWF

 

KF125-1 phu kien may cat day fanuc

F125-1 A290-8102-Y756

Jet nozzle upper ceramic inside D=1.50 mm

∂ -A/B/C/iA/iB AWF

 

KF126 phu kien fanuc

F126 A290-8102-X723Nozzle base upper D=58 mm x 19 mmL – 4 screw holes

∂ -A/B series AWF

 

KF127 phu kien fanuc

F127 A290-8110-Y723

Nozzle base upper D=58 mm x 19 mmL – 5 screw holes

∂ -C/iA/iC series AWF

 

KF201 phu kien may cat day

F201 A290-8021-Y745 Water nozzle upper & lowerD=3.0 mm/Special size /P/Q/R/T/W series
Manual OD=25 x 16 mmT
Water nozzle upper & lowerD=4.0 mm /Special size
Water nozzle upper & lowerD=5.5 mm

 

KF202 phu kien may cat day Fanuc

F202 A290-8021-Y705 Water nozzle lowerD=3.0 mm /Special size O/P/Q/R/T/W series
Manual
Water nozzle lower D=4.0 mm /Special size
Water nozzle lower D=5.5 mm

 

KF204 phu kien may cat day fanuc

F204 A290-8037-X879

Water nozzle lower D=5.5 mm

W-1….4 series, AWF OD=28 x 11 mmT

 

KF205 phu kien may cat day fanuc

F205 A290-8032-Y611

Water nozzle upper D=5.5 mm

W-1….4 series, AWF OD=28 x 15 mmT

 

KF206 phu kien may cat day dong fanuc

F206 A290-8021-V722

Water nozzle cap upper & lower for F201.F202 Stainless material

 

KF206-2 phu kien fanuc

F206-2 Slide shaftfor wire guide / Dies holder

 

KF206Set phu kien fanuc

F206-Set Nozzle holder assembly

 

KF207 fanuc part

F207 A290-8048-X771

Water nozzle lowerD=7.0 mm D=24 x 15 mmT

W-0 Manual

 

KF208 phu kien may cat day fanuc

F208 A290-8048-X772

Water nozzle upperD=7.0 mm D=26 x 15 mmT

W-0 Manual

 

KF209 phu kien may cat day fanuc

F209 A290-8111-X772 Nozzle upper D=2 mm ∂ -A/B/C/iA/iB series
Manual OD40 x 40 mmT
A290-8111-X774 Nozzle upper D=4 mm
A290-8101-X776 Nozzle upper D=6.5 mm
A290-8101-X777 Nozzle upper D=11 mm

KF210 fanuc

 

F210 A290-8101-X755

∂ -A/B/C/iA/iB series
Manual OD40 x ID16 x 23 mmT

 

KF211 phu kien may cat day fanuc

F211 A290-8103-X774 Nozzle lower D=2.0 mm ∂-A/B/C/iA/iB series
Manual OD27 x 16 mmT
A290-8101-X774 Nozzle standard lower D=4.0 mm
A290-8101-X756 Nozzle lower D=6.5 mm
  Nozzle lower D=10 mm for taper

 

KF212 may fanuc

F212 A290-8102-X751

∂-A/B/C/iA/iB series, AWF 23.5 mmT,

Nozzle upper standard D=6.5 mm

 

KF213 fanuc part

F213 A290-8102-X771

∂-A/B/C/iA/iB series, AWF 25 mmT

Nozzle lower standard D=6.5 mm

 

F214 A290-8102-X775

∂-A/B/C/iA/iB series, AWF 23.5 mmT,

Nozzle upper D= 4.0 mm

 

 phu kien may cat day fanuc

F215 A290-8102-X774

∂-A/B/C/iA/iB series, AWF 25 mmT

Nozzle lower D= 4.0 mm

 

 phu kien may cat day fanuc

F216 A290-8102-X752

∂-A/B/C/iA/iB series, AWF 23.5 mmT,

Nozzle D= 12.0 mm

 

 phu kien may cat day fanuc

F217 A290-8102-X772

∂-A/B/C/iA/iB series, AWF 25 mmT

Nozzle lower D= 12.0 mm

 

 phu kien may cat day fanuc

F218 A290-8109-X776

∂-A/B/C/iA/iB series, Manual OD=40 x 30 mmL

Water nozzle upperD=6.5 mm

Phụ kiện máy cắt dây Fanuc – Phụ kiện khác – Connected parts of WIRE EDM

– Connected parts of WIRE EDM

Hình ảnh

Mã đặt hàng

Thông số

Go to TOP

 

 phu kien may cat day fanuc

F301 A290-8005-X722

Isolation plate lower

O/P/Q/R/T/W series Manual

 phu kien may cat day fanuc

 

F302 A290-8021-X709

Isolation plate lower 63 x 75 x 10 mmT

 

 phu kien may cat day fanuc

F303 A290-8032-X334

Isolation plate lower 39 x 73.6 x 12 mmT

W4 series AWF

 

 phu kien may cat day fanuc

F303W A290-8048-X333

Isolation plate lower 56 x 73 x 10 mmT

W3 series semi-AWF

 

 phu kien may cat day fanuc

F304 A290-8021-X602

Isolation plate upper(Tap max 35 mm) 51 x 33 x 29 mm

 

 phu kien may cat day fanuc

F304A  

Isolation plate upper(Tap max 39 mm) 51 x 31 x 30 mm

W0 old type

 phu kien may cat day fanuc

 

F305 A290-8101-X509

Isolation plate upper 40 x 40 x 34 mm

∂-A/B series

 

 phu kien may cat day fanuc

F305-1 A290-8102-600

Guide base upper 70 x 27 x 48 mm

∂-B series AWF

 

 phu kien may cat day fanuc

F305-2 A290-8110-X600

Guide base upper 70 x 27 x 35 mm

∂-iB series AWF

 

 phu kien may cat day fanuc

F306 A290-8101-X312

Isolation plate lower D=72 x 15 mmT

∂-A/B/C series

 

 phu kien may cat day fanuc

F307 A290-8101-X761

Guide base lower 75 x 56 x 66 mm

∂-A/B series

 

F307-1 A290-8101-X761

Guide base lower 75 x 56 x 66 mm

∂-C series

 

 phu kien may cat day fanuc

F307-2 A290-8110-Y761

Guide base lower 75 x 56 x 66 mm

∂-iA/iB/C series

 

 phu kien may cat day fanuc

F307-3 A290-8110-Y761

Guide base lower 75 x 56 x 66 mm

∂-iA/iB/iC series

 

 phu kien may cat day fanuc

F400 A97L-0001-0670

Bearing 1260Z for F401& F402

W series

 

 phu kien may cat day fanuc

F401 A290-8004-X713

Wire sub roller stainless type OD49 x ID6.5 x 6 mm

W series

 

 phu kien may cat day fanuc

F401A  

Axle for F401 or F401C

W series

 

 phu kien may cat day fanuc

F401C A290-8004-X713

Wire sub roller ceramic type OD49 x ID6.5 x 6 mm

W series

 

 phu kien may cat day fanuc

F401-Set A290-8004-V316

Wire sub roller stainless type full set with axis & bearing

W series

 

 phu kien may cat day fanuc

F401C-Set A290-8004-V316

Wire sub roller ceramic type full set with axis & bearing

W series

 

 phu kien may cat day fanuc

F402 A290-8006-X707

Wire sub roller stainless type OD64 x ID6.5 x 6 mm

W series

 

 phu kien may cat day fanuc

F403 A290-8103-X762

Guide base lower stainless type 40 x 40 x 25 mm

∂-A/B series

 

 phu kien may cat day fanuc

F404 A290-8110-Y770

Lower guide block Astainless 59.5 x 49 x 20 mm

∂-iA/iB/iC series AWF/Maual

 

 phu kien may cat day fanuc

F404-1C A290-8101-X765

Lower ceramic roller OD38 x ID22 x 12 mm

∂-A/B/C/iA/iB series

 

F404-1 A290-8101-X765

Lower roller stainless OD38 x ID22 x 12 mm

∂-A/B/C/iA/iB series

 

 phu kien may cat day fanuc

F405 A290-8101-X394

Feed guide plastic material 13 x 20 x 19 mm

∂-A/B/C series AWF/Maual

 

 phu kien may cat day fanuc

F406 A290-8110-Z382

Pinch roller ceramic (40/28 x 18mmT) D=40/20(included SUS) x 18 mm

∂-A/B series AWF/Maual

 

 phu kien may cat day fanuc

F407 A290-8110-Z383

Feed roller ceramic OD40/20 x 19 mm

∂-A/B series AWF/Maual

 

 phu kien may cat day fanuc

F408 A290-8102-X393

Feed wire guide polycarbonate 57 x 20 x 20 mm

∂-A/B/C series AWF/Maual

 

 phu kien may cat day fanuc

F409 A290-8101-X371

Brake shoe upper OD140 x 22 mm

∂-A/B/C series AWF/Maual

  F409A A290-8111-X371

Brake shoe / Substitute parts =F409 with 4 tap-screw

∂-A/B/C/iA/iB series AWF/Maual

 

 phu kien may cat day fanuc

F409W A290-8011-V352

 

 phu kien may cat day fanuc

F409WO A290-8039-V352

Brake shoe upper OD100x 22 mmT

W0 (AWF) series

 

 phu kien may cat day fanuc

F409i  

Brake shoe upper OD140 x 22 mmT

∂-/iA/iB series

 KF410 phu kien may cat day fanuc F410 A290-8110-X382

Pinch roller ceramic without bearing (F502) OD40 x ID28 x 30 mmT

∂-C series AWF/Maual

  F410B A290-8110-V384#STD

Bearing (F502), ∂-C series AWF/Maual

KF410 phu kien may cat day fanuc F411 A290-8110-X383

Feed roller ceramic OD40 x ID12 x 30 mmT

∂-C series AWF/Maual

 

F412 A290-8110-X762

∂-C/iA/iB series AWF/Maual

 

phu kien may cat day fanuc

F413 A290-8112-X382

Pinch roller D=80 x 22 mmT

∂-0iA/1iA/0iB/1iB AWF/Maual

 

phu kien may cat day fanuc

F414 A290-8112-X383

Feed roller D=80 x 22 mmT

∂-0iA/1iA/0iB/1iB AWF/Maual

 

phu kien may cat day fanuc

F415 A290-8037-X330 ( = Fe416)

Pinch roller SUS OD80 x ID11 mm x 18 mmT

O/P/Q/T/W series

 

phu kien may cat day fanuc

F416 A290-8037-X331( = Fe415)

Feed roller SUS OD80 x ID28-20 mm x 18 mmT

O/P/Q/T/W series

phu kien may cat day fanuc
F417 A290-8037-X805

Pinch roller OD=60 x ID=28 x 18 mmT

W0 AWF

 

phu kien may cat day fanuc

F418 A290-8037-X806

Feed roller OD=60 x ID=10 x 18 mmT

W0 AWF

 

phu kien may cat day fanuc

F501 A97L-0001-0670 DRF2280H Lower bearingfor F404-1. F404-1C OD25 x OD22 x ID8 x 7 mmT M422 (608-sus / non-rubber) ∂-0iA/1iA/0iB/1iB AWF/Maual

 

phu kien may cat day fanuc

F502 A97L-0201-0369 SS6001LLU Lower bearingfor F406.F410.F417 OD28 x ID12 x 8 mmT (6901RS) ∂-A/B/C series

 

phu kien may cat day fanuc

F503 A97L-0201-0369 SS6203LLU Lower bearing OD40 x ID17 x 12 mmT ∂-A/B series
  FE420 A290-8032-V742 Roller assembly – right W0
  FE421 A290-8032-V746 Roller assembly – left W0
  FE422C   Ceramic roller assemblyOD=23 mm W0
phu kien may cat day fanuc KFe514 A290-8110-X721

UPPER DIE BLOCK

 

FE704 A290-8102-X656

Chuck

 

phu kien may cat day fanuc

FE705 A290-8102-X657

Cutting electrode 6 x 6 x 10 mmL (ID=2.5 mm)

  FE706 A290-8102-x752 Electrode screw  

 

phu kien may cat day fanuc

FE708 A98L-0001-0972

V-packing 4-inch

∂-0iA

 

phu kien may cat day fanuc

FE709 A98L-0001-0973

V-packing 6-inch

∂-1iA

Liên hệ mua hàng:

Mr Dũng : 0983670597

Email: vktechjsc@gmail.com

Ngoài phụ kiện máy cắt dây Fanuc chúng tôi còn cung cấp phụ kiện vật tư thây thế các hãng khác như : JAPAX, SEIBU, CHARMILLES, BROTHER, MITSUBISHI, HITACHI, SODICK, ONA, MAKINO, CHMER, SPM, ACCUTEX, AGIE

♣♣♣♣ Dịch vụ sửa máy cắt dây đồng, máy cắt dây molipden, máy xung điện cực, máy khoan xung♣♣♣♣

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
error: Không thể copy!!!